banner 728x250

Struktur PCNU Jember Periode 2014-2019

banner 120x600

Syuriyah

Rais Syuriyah                       : KH. Muhyiddin Abdusshomad

banner 325x300

Wakil Rais                            : KH. Imam Habibul Haramain  AS

                                             : KH. Imam Ghozali

                                             : Drs. KH. Rosyidi Baihaqi

                                             : KH. Hamdi Syarbini

                                             : KH. Hasan Basri

                                             : KH. Syakir Shonhaji

                                             : KH. Mudatsir Muzdhar, S.Sos

                                             : KH. Ach. Dawam Wahid

Katib                                    : Dr. MN. Harisuddin, M.Fil.I

Wakil katib                           : KH. Izzat Umari

                                             : Dr. H. Hamam, M.HI

                                             : KH. Badrus Sodiq

                                             : Mahmulul Huda, S.Ag

                                             : Abdul Wahab, M.HI

                                             : Gholban Ainur Rohman, Lc. M.HI

A’wan                                   : Prof. Dr. KH. Abdul Halim Subahar, MA

                                             : HM. Arum Sabil

                                             : Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM

                                             : Dr. Muhammad Hasan,MA,.Ph.D

                                             : KH. Yazid Karimullah

                                             : KH. Ihsan Iskandar

                                             : KH. Rahmatullah Ali

                                             : Drs. KH. Muqit Arif

                                             : KH. Ahmad Dardiri

                                             : Drs. KH. Zainul Arifin, M.HI

                                             : Drs. KH. A. Nasihin AR

                                             : KH. Fadil Khobir

                                             : KH. Misbah Holili

                                             : Drs. KH. Ali Rahmatullah

                                             : KH. Misrawi,MM

                                             : Drs. H. Sofyan Tsauri, MM

Tanfidziyah

Ketua                                   : Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, S.Ag, M.HI

Wakil Ketua                         : HM. Misbahus Salam, M.Pd.I

                                             : Drs. H. Alfan Jamil, M.Si

                                             : Dr. Abdul Haris, M.Ag

                                             : Dr. Abdul Qadim HS Monembodjo, M.Si

                                             : KH. Abdul Bari Halim Shiddiq

                                             : Drs. H. Syaiful Bahri, MM

                                             : H. Mifathul Ulum,S.Ag, M.Si

                                             : Ir. H. Asmuji, MM

                                             : Drs. H. Agus Lutfhi, M.Si

                                             : Drs. H. Suroto Bawani, M.Pd

Sekretaris                             : Dr. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag

Wakil Sekretaris                   : Dr. Widodo, MH

                                             : Dr. Alfian Futuhul Hadi, M.Sc

                                             : Muhammad Nurul Huda, M. Pd.I

                                             : Muhammad Eksan,S.Ag

                                             : H. Abdul Kholiq Nawawi, SIP, M.Si

                                             : Asri Wakin, B.Sc

                                             : Drs. H. Abdul Hadi, S Pd, SH, MM

Bendahara                            : Drs.H. Muhammad Sanuri, M.Si

Wakil Bendahara                 : Taufik Hidayat, S.Ag

                                             : H. Zainul Hasan, S Sos

                                             : HM.  Syukri

                                             : H. Karimullah

                                             : dr. H. Abdur Rouf

                                             : H. Slamet Sulistiyono, SP[dropcap][/dropcap]

banner 325x300