banner 728x250

Struktur PCNU Jember Periode 2019-2024

banner 120x600

Mustasyar :

KH. Kholid Dahwi

banner 325x300

KH. Muzakki Syah

KH. Mansyur Sholeh

KH. Shofi Sholeh

KH. Firjaun Barlaman Ahmad Shiddiq

KH. Yazid Karimullah

Drs. H. Saiful Islam, Mch

A. Masyuhri siradj, M.Pd.I

Syuriyah :

Rais                : KH. Muhyiddin Abdusshomad

Wakil Rais       KH. Imam Habibul Haramain As

Wakil Rais       KH. Imam Ghozali

Wakil Rais       Drs. KH. A. Rosyidi Baihaqi

Wakil Rais       KH. Muzakki Abd, Aziz

Wakil Rais       KH. Hanafi Mudzhar

Wakil Rais       KH. Badrus Shodiq

Wakil Rais       Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag

Wakil Rais       Drs. KH. Nur Hasan M.Hum

Katib              KH. Ahmad Dawam Wahid

Wakil Katib     KH. Ahmad Ghoban Aunirrahman, Lc., M.HI

Wakil Katib     KH. Mahmulul Huda, Sag., M.Pd

Wakil Katib     KH. Abdul Rohim Malik Ibrahim

Wakil Katib     KH. Zainul Hasan, S.Sos

Wakil Katib     KH. A. Djuwaini Dimyati

Wakil Katib     KH. Mochammad Muhsin

Wakil Katib     KH. M. Baidarus Ma’arif, S.Ag

A’WAN           Prof. Dr. KH. Abd, Halim Soebahar, MA

Drs. KH. Muqiwt Arief

Itqon Syauqi, S.Th.I

Drs. KH.A Nasihin AR

KH. Hasan Basri

Prof. Dr. MN. Harisuddin, M.Fil.I

Kh. M. Misbahus Salam, M.Pd.I

Mudatsir Mudzhar, S.Sos

KH. Hamdi Syarbini

Dr. H. Agus Lutfi, M.SI

Drs. KH. Misrawi MM

KH. Rahmatullah Ali

Drs. H. Alfan Jamil, M.SI

Drs. KH. Mohammad Fachrur Rozi, M.H

H. Karimullah Dahrujiadi, Sp

Dr. KH. Musta’in Billah, M.Pd

TANFIDZIYAH

KETUA           Dr. H. Abdullah Syamsul Arifin, S.Ag.,M.HI

Wakil Ketua     Muhammad Nurul Huda, M.,Pd.I

Wakil Ketua     Dr. H. Hobri, S.Pd., M.Pd

Wakil Ketua     Drs. H. Saiful Bahri, MM

Wakil Ketua     H. Slamet Sulistiyono, SP

Wakil Ketua     H. M. Ayub Junaidi, SH

Wakil Ketua     K. Robith Qoshidi, Lc.

Wakil Ketua     Drs. H. Abdul Hadi, S.Pd., SH., MM

Wakil Ketua     Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.

Sekretaris                    Dr. H. Abd. Hamid Pujiono, M.Ag.

Wakil Sekretaris           K.Abdul Wahab, M.HI

Wakil Sekretaris           Taufik Hidayat, S.Ag.,M.Pd

Wakil Sekretaris           H. Sholahuddin Al Ayyubi, M.Pd

Wakil Sekretaris           K. Muhammad Yazid Khobir

Bendahara                  Dr. H. Sofyan Tsauri, MM

Wakil Bendahara         Drs. H. M. Sanuri, M.Si.

Wakil Bendahara         Nanang Tri Budiman, SH., M.Hum

Wakil Bendahara         Drs. H. Muhammad Nur

Wakil Bendahara         H. Syamsul Arifin Khalil

Wakil Bendahara         H. Hariono

Wakil Bendahara         H. A. Fauzi, S.Sos., M.Si

banner 325x300